Luật xây dựng 2003

Ngày 26/11/2003, Quốc Hội ban hành Luật xây dựng 2003.

Luật này có 09 Chương, 123 Điều quy định về hoạt động xây dựng; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng công trình và hoạt động xây dựng.

Luật xây dựng 2003 được ban hành và áp dụng theo quy định pháp luật

Hình minh họa: Luật xây dựng 2003 được ban hành và áp dụng theo quy định pháp luật

Nguyên tắc cơ bản trong hoạt động xây dựng

Để đảm bảo công trình xây dựng được diễn ra theo quy hoạch thì Tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng phải tuân theo các nguyên tắc cơ bản sau đây:

  • Bảo đảm xây dựng công trình theo quy hoạch, thiết kế; bảo đảm mỹ quan công trình, bảo vệ môi trường và cảnh quan chung; phù hợp với điều kiện tự nhiên, đặc điểm văn hoá, xã hội của từng địa phương; kết hợp phát triển kinh tế – xã hội với quốc phòng, an ninh;
  • Tuân thủ quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn xây dựng;
  • Bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn công trình, tính mạng con người và tài sản, phòng, chống cháy, nổ, vệ sinh môi trường;
  • Bảo đảm xây dựng đồng bộ trong từng công trình, đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật;
  • Bảo đảm tiết kiệm, có hiệu quả, chống lãng phí, thất thoát và các tiêu cực khác trong xây dựng.

Luật xây dựng 2003

Tải văn bản luật xây dựng 2003 tại đây.

Những bất cập và hạn chế của luật xây dựng 2003

Trong quá trình thực hiện triển khai luật xây dựng 2003 đã thể hiện rõ những bất cập và hạn chế về một số nội dung:

Luật xây dựng 2003 đã chưa phân biệt rõ nội dung, phương thức và phạm vi quản lý dự án sử dụng vốn ngoài nhà nước và dự án sử dụng vốn nhà nước. Luật chưa  phân định rõ thẩm quyền, vai trò chủ thể khi quản lý dự án sử dụng nguồn vốn khác nhau. Việc quy định thiếu sót này dễ tạo ra sơ hở lợi dụng gây lãng phí nguồn vốn.

Quy định về thẩm quyền và trách nhiệm chưa được đề cao. Bên cạnh đó luật sửa đổi 2009  cho phép người đầu tư được thẩm định dự án và lấy ý kiến từ cơ quan nhà nước. Cơ quan nhà nước không  được kiểm soát ngay từ đầu dự án nên trong quá trình triển khai phải bổ sung, sửa chữa kéo dài thời gian. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến lãng phí trong dự án đầu tư xây dựng.

Hình thức cấp giấy phép còn sơ sài và thủ tục rườm rà. Nội dung chưa đủ thông tin cần thiết tác hại đến quản lý  giảm hiệu lực. Với nhiều trường hợp gây phiền phức cho doanh nghiệp hoặc người dân xin giấy phép xây dựng. Bên cạnh đó, đa số các chủ đầu tư sử dụng vốn nhà nước đều áp dụng quản lý trực tiếp dự án đơn lẻ. Điều đó làm gia tăng số lượng ban quản lý dự án nhưng lại bị hạn chế về năng lực và tính chuyên nghiệp.

Hiểu biết về pháp luật nói chung và luật xây dựng 2003 nói riêng là điều cần thiết khi tiến hành xây dựng. Từ các chủ đầu tư, nhà thầu hay chủ nhà phải nắm rõ việc cấp phép, hành vi sai phạm, trường hợp vi phạm để thực hiện đúng theo luật định ngành xây dựng đưa ra. 

>>> Xem thêm: Nghị định hướng dẫn luật xây dựng 2003 đã đem lại kết quả gì?