Bộ xây dựng ban hành thông tư hướng dẫn nghị định 59/2015/NĐ-CP

Thông tư 16/2016/TT-BXD là thông tư hướng dẫn nghị định 59/2015/nđ-cp được bộ xây dựng ban hành để hướng dẫn một số điều của chính phủ về hình thức tổ chức quản lý đầu tư xây dựng.

Quản lý đầu tư các công trình xây dựng 

Quản lý đầu tư các công trình xây dựng

Nhiệm vụ thông tư hướng dẫn nghị định 59/2015/NĐ-CP

Thông tư 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 hướng dẫn lại việc tổ chức hoạt động, thành lập ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành. Cơ cấu sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách. Thực hiện xây dựng quy chế hoạt động của ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành kể cả ban quản lý đầu tư xây dựng khu vực. 

Ngoài ra, với các dự án sử dụng vốn ODA, vốn ưu đãi nhà tài trợ nước ngoài đã có thỏa thuận về hình thức quản lý dự án thì vực tổ chức quản lý được thực hiện theo thỏa thuận của nhà tài trợ.

Dự án sử dụng vốn ODA

Dự án sử dụng vốn ODA

Thông tư hướng dẫn gồm 5 chương, 21 điều được căn theo nghị định 62/2013/NĐ-CP ngày 25/06/2013 của chính phủ. Thông tư quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ xây dựng.

Cơ sở lập thông tư hướng dẫn nghị định 59/2015/NĐ-CP

Theo Thông tư thì các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, ủy ban nhân dân các tỉnh, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước đều căn cứ theo quy định của Luật Xây dựng. Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng. Thông tư  tiếp tục hướng dẫn tổ chức thực hiện đối với các dự án thuộc phạm vi quản lý trong trường hợp cần thiết.

Tất cả thông tư căn cứ dựa trên luật xây dựng mà nhà nước ban hành

Tất cả thông tư căn cứ dựa trên luật xây dựng mà nhà nước ban hành

Trong thông tư việc sắp xếp, tổ chức lại hoạt động của các BQL dự án đầu tư xây dựng do người quyết định đầu tư, chủ đầu tư thành lập trước ngày Luật Xây dựng có hiệu lực thi hành đã được hướng dẫn cụ thể trong Thông tư này. 

Hiệu lực thông tư hướng dẫn nghị định 59/2015/NĐ-CP

Thông tư hướng dẫn nghị định 59/2015/nđ-cp có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2016.  Trước đây việc quy ước về ban quản lý đầu tư xây dựng được quy định tại:

  • Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 Quy định chi tiết một số nội dung của nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
  • Thông tư 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng;
  • Thông tư 09/2014/TT-BXD ngày 10/7/2014 Sửa đổi, bổ sung một số Điều tại các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013;

Tất cả các thông tư đưa ra đều của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành. Việc ban hành thông tư hướng dẫn nghị định 59/2015/nđ-cp nhằm quy định lại toàn bộ cơ cấu trong xây dựng. Quản lý đầu tư dựa vào đây mà thực thi được dễ dàng hơn.

Chi tiết thông tư xem tại đây