Chi phí thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật

Chi phí thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 209/2016/TT-BTC. Thẩm định theo Bộ tài chính về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở.

Chi phí thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật

Chi phí thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật

Căn cứ xác định chi phí  thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật

Chi phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng đối với công trình quy mô nhỏ về thẩm định báo cáo kinh tế – kỹ thuật. Các chi phí này sử dụng vốn ngân sách Nhà nước được xác định theo hướng dẫn tại Điểm a khoản này.

Dự án đầu tư phải được cơ quan Nhà Nước thẩm định một cách kỹ lưỡng

Dự án đầu tư phải được cơ quan Nhà Nước thẩm định một cách kỹ lưỡng

Với những dự án đầu tư quy trình phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thẩm định. Đối với cơ quan nhà nước không đủ điều kiện thẩm định thì phải thuê chuyên gia, tư vấn thẩm tra phục vụ công tác thẩm định  hoặc yêu cầu về chuyên gia tư vấn thẩm tra trước khi thẩm định. Với điều kiện này cơ quan nhà nước chỉ được thu phí bằng 50% mức thu phí tương ứng quy định tại Điểm 1, 2 tại biểu mức thu ban hành kèm theo Thông tư này. Chi phí thuê chuyên gia, tư vấn thẩm tra thực hiện theo quy định của Bộ Xây dựng.

Căn cứ theo quy định trên, chủ đầu tư đã thực hiện thẩm tra trước khi thẩm định thì cơ quan Nhà nước phải thu chi phí thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật bằng 50% mức phí tương ứng. Tất cả được dựa trên quy định tại khoản 4 điều 4 Thông tư số 209/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Cách tính chi phí thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật

Tại điểm a và điểm d khoản 2 Điều 4 Thông tư số 209/2016/TT-BTC quy định: Cách tính chi phí thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án đầu tư xây dựng là tổng mức đầu tư và mức thu. Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng = tổng mức đầu tư được phê duyệt x mức thu. Mức thu theo tổng vốn đầu tư dự án được quy định tại biểu mức thu phí ban hành.

Việc thẩm định dự án đầu tư xây dựng là bắt buộc

Việc thẩm định dự án đầu tư xây dựng là bắt buộc

Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng đối với công trình quy mô nhỏ là chi phí thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật. Sử dụng vốn ngân sách nhà nước được xác định theo hướng dẫn tại điểm a khoản này. Đối tượng áp dụng tại khoản 2 điều 1 thông tư 209/2016/TT-BTC quy định với các chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình. Quy định này dựa vào Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị.

Từ các quy định trên, việc thu phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng  với công trình quy mô nhỏ ( chi phí thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật) sử dụng vốn ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 4 Thông tư số 209/2016/TT-BTC. 

Trường hợp phải thẩm định chi phí báo cáo kinh tế kỹ thuật

Các dự án khai thác cát, sỏi có đơn vị chủ đầu tư thuộc hạng mục lập báo cáo kinh tế kỹ thuật. Các trường hợp phải thẩm định chi phí báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án thuộc phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng quy định tại Điều 1 và Điều 2 Luật Xây dựng 2014. Trường hợp quy định về dự án đầu tư xây dựng chỉ cần lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng tại Khoản 3 Điều 52 của Luật này. Việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng phải được thẩm định, phê duyệt theo quy định tại điều 61 luật xây dựng 2014.

Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật cho các dự án khai thác sỏi 

Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật cho các dự án khai thác sỏi 

Việc điều chỉnh dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách theo quy định tại Điểm b, Điểm d Khoản 1 điều 61 luật  xây dựng 2014 được quy định cụ thể như sau:

  • Điều chỉnh thiết kế cơ sở của dự án khi quy hoạch xây dựng thay đổi có ảnh hưởng trực tiếp đến vị trí địa điểm xây dựng, hướng tuyến, quy mô, công năng sử dụng các công trình thuộc dự án;
  • Chủ đầu tư phải có phương án giải trình, chứng minh hiệu quả bổ sung do việc điều chỉnh dự án mang lại gồm: Hiệu quả tài chính, hiệu quả kinh tế – xã hội đối với dự án sản xuất, kinh doanh, dự án có yêu cầu thu hồi vốn; hiệu quả trong giai đoạn xây dựng, hiệu quả kinh tế – xã hội đối với dự án không có yêu cầu thu hồi vốn;
  • Việc điều chỉnh dự án do yếu tố trượt giá xây dựng được thực hiện theo Nghị định của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Việc thẩm định dự án, thiết kế cơ sở điều chỉnh thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định này. Chủ đầu tư có trách nhiệm trình đề xuất điều chỉnh dự án, thiết kế cơ sở để người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

Như vậy căn cứ quy định của pháp luật thì Chủ đầu tư có trách nhiệm trình đề xuất điều chỉnh dự án, thiết kế cơ sở để người quyết định đầu tư xem xét, quyết định có cần thực hiện việc chi phí thẩm định lại báo cáo kinh tế kỹ thuật hay không.