Mẫu hợp đồng xây dựng theo thông tư 09/2016 có những thay đổi gì?

Mẫu hợp đồng xây dựng theo thông tư 09/2016 do bộ xây dựng ban hành. Hợp đồng yêu cầu của chất lượng sản lượng và nghiệm thu. Thời gian và tiến độ thi công được quy định rõ ràng.

Minh họa hợp đồng xây dựng

Minh họa hợp đồng xây dựng

Điều chỉnh và đối tượng áp dụng trong hợp đồng xây dựng

Trong thông tư 09/2016 áp dụng đối với các tổ chức cá nhân liên quan đến xác lập và quản lý thực hiện hợp đồng thi công xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư xây dựng:

 • Dự án đầu tư xây dựng không thuộc quy định sử dụng vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án.
 • Dự án đầu tư xây dựng của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập.

Dự án đầu tư xây dựng cơ quan nhà nước

Dự án đầu tư xây dựng cơ quan nhà nước

 • Các tổ chức, cá nhân liên quan đến hợp đồng thi công thuộc các dự án đầu tư xây dựng sử dụng các nguồn vốn khác áp dụng quy định
 • Dự án đầu tư xây dựng của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn góp của nhà nước từ 30% trở lên;

 Đối với mẫu hợp đồng xây dựng theo thông tư 09/2016, các dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức. Nếu quốc tế là thành viên có những quy định khác với các quy định tại Thông tư này thì thực hiện theo các quy định của điều ước quốc tế đó.

Khối lượng công việc của hợp đồng thi công

Khối lượng công việc của hợp đồng thi công là công việc mà bên giao thầu ký kết với bên nhận thầu. Phạm vi công việc được xác định căn cứ vào hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu.

Nội dung công việc của hợp đồng thi công có thể bao gồm

 • Bàn giao và tiếp nhận, quản lý mặt bằng xây dựng, tiếp nhận và bảo quản tim, cốt, mốc giới công trình.
 • Cung cấp vật liệu xây dựng, nhân lực, máy và thiết bị thi công để thi công xây dựng công trình theo hợp đồng.
 • Thi công xây dựng công trình theo đúng mẫu hợp đồng xây dựng theo thông tư 09/2016. Thực hiện kiểm tra chạy thử đơn động và chạy thử liên động theo thiết kế trước khi đề nghị nghiệm thu.
 • Kiểm soát, giám sát thi công xây dựng đối với công việc do nhà thầu phụ thực hiện. Xử lý, khắc phục các sai sót, khiếm khuyết về chất lượng trong quá trình thi công xây dựng.

Nhà thầu chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát công trình

Nhà thầu chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát công trình

 • Kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng, cấu kiện xây dựng. Nghiệm thu công việc thi công, nghiệm thu giai đoạn hoặc nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng.
 • Thực hiện công tác bảo đảm an toàn và vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ trong phạm vi hợp đồng thi công.Thực hiện các công tác bảo đảm an ninh trật tự cho khu vực công trường. 
 • Thu dọn công trường và bàn giao sản phẩm xây dựng sau khi hoàn thành. 

Cần thể hiện rõ trong hợp đồng khi bên giao thầu cung cấp một số hay toàn bộ vật tư, máy thi công. 

Chất lượng sản phẩm và nghiệm thu, bàn giao sản phẩm hợp đồng thi công

Công trình phải được thi công theo bản vẽ thiết kế chỉ dẫn kỹ thuật được nêu trong mẫu hợp đồng xây dựng theo thông tư 09/2016. Bên nhận thầu phải có sơ đồ cho hệ thống quản lý chất lượng thi công, giám sát chất lượng thi công của mình. Ngoài ra phải cung cấp cho bên giao thầu các kết quả thí nghiệm vật liệu và sản phẩm.

Công trình phải được thi công theo bản vẽ thiết kế  

Công trình phải được thi công theo bản vẽ thiết kế  

Trong quá trình sản xuất, gia công, chế tạo và xây dựng ở trên công trường quy định quyền kiểm tra quá trình gia công, chế tạo thiết bị, sản xuất vật liệu. Bên nhận thầu tạo mọi điều kiện cho bên giao thầu tiến hành các hoạt động này. Những hoạt động này không làm giảm nghĩa vụ hoặc trách nhiệm của bên nhận thầu.

Bên giao thầu phải xem xét đo lường, kiểm định công việc xây dựng. Bên nhận thầu phải thông báo cho bên giao thầu khi đã hoàn thành xong công việc. Ngay sau đó giao thầu phải tiến hành giám định, đo lường hoặc kiểm định để bên nhận thầu có thể tiếp tục các công việc tiếp theo. Trong trường hợp bên giao thầu không tham gia quá trình này thì bên giao thầu không được khiếu nại về các vấn đề trên.

Mẫu hợp đồng xây dựng theo thông tư 09/2016 quy định và thay đổi về quyền và nghĩa vụ của các bên trong quá trình xây dựng.