Nghị định hướng dẫn luật doanh nghiệp 2014

Nghị định hướng dẫn luật doanh nghiệp 2014 được công bố trên nghị định 96/2015/NĐ-CP. Nghị định này được sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính. Dưới đây là một số nội dung của nghị định.

Luật doanh nghiệp 2014

Luật doanh nghiệp 2014

Thông tin chung nghị định hướng dẫn luật doanh nghiệp 2014

Nghị định được ban hành ngày 19/10/2015 của chính phủ hướng dẫn Luật Doanh nghiệp. Nghị định này thay thế Nghị định số 102/2010/NĐ-CP của Chính phủ và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 12 năm 2015.

Quy định sử dụng con dấu trong doanh nghiệp

Quy định sử dụng con dấu trong doanh nghiệp

Nghị định hướng dẫn luật doanh nghiệp 2014 áp dụng đối với các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 2 Luật Doanh nghiệp. Quy định con dấu được áp dụng với công ty cổ phần, công ty doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn đăng ký doanh nghiệp theo quy định hiện hành.

Các doanh nghiệp thành lập trước ngày 01/07/2015 tiếp tục sử dụng con dấu được cấp mà không cần thông báo cho cơ quan đăng ký. Trường hợp doanh nghiệp làm con dấu mới theo nghị định thì phải nộp lại con dấu và giấy chứng nhận cho cơ quan đã cấp. Nếu bị mất con dấu, giấy chứng nhận đăng ký kèm theo thì doanh nghiệp được làm con dấu theo quy định của nghị định 2014.

Chính sách, đăng ký doanh nghiệp xã hội

Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thành lập doanh nghiệp xã hội có mục tiêu hoạt động nhằm giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích cộng đồng. Doanh nghiệp xã hội được hưởng các ưu đãi và hỗ trợ đầu tư theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ tương ứng đối với từng loại hình doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ khác theo nghị định hướng dẫn luật doanh nghiệp 2014.

Doanh nghiệp xã hội tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài để thực hiện mục tiêu giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường theo quy định. Ngoài các khoản viện trợ quy định doanh nghiệp được tiếp nhận tài trợ bằng tài sản, tài chính hoặc hỗ trợ kỹ thuật để thực hiện mục tiêu giải quyết vấn đề xã hội, môi trường.

Doanh nghiệp phi chính phủ tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài

Doanh nghiệp phi chính phủ tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài

Quyết định của Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông về thay đổi nội dung cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường phải được thông qua theo tỷ lệ biểu quyết quy định. Luật xây dựng được ban hành đối với doanh nghiệp xã hội hoạt động theo hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần.

Thay đổi trong nghị định hướng dẫn luật doanh nghiệp 2014

 Doanh nghiệp xã hội chấm dứt cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường với các trường hợp:

  • Vấn đề xã hội, môi trường trong Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường đã thay đổi hoặc không còn nữa.
  • Hết thời hạn Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường.
  • Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường và mức lợi nhuận giữ lại tái đầu tư.

Chuyển cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội và quỹ từ thiện thành doanh nghiệp xã hội. Doanh nghiệp xã hội khi được đăng ký sẽ kế thừa toàn bộ quyền và lợi ích của cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện. Cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện chấm dứt hoạt động kể từ ngày doanh nghiệp xã hội được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Minh họa sáp nhập doanh nghiệp

Minh họa sáp nhập doanh nghiệp

Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập đối với doanh nghiệp xã hội được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

  • Doanh nghiệp xã hội được chia hoặc tách thành các doanh nghiệp xã hội.
  • Các doanh nghiệp, doanh nghiệp xã hội hợp nhất thành doanh nghiệp xã hội.
  • Sáp nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp xã hội vào doanh nghiệp xã hội.

Nghị định hướng dẫn luật doanh nghiệp 2014 đã có nhiều điểm nổi bật như tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Điều này cho thấy nhà nước đang ngày càng tạo điều kiện hơn cho các doanh nghiệp để phát triển việc kinh doanh của mình. Doanh nghiệp cần phải tuân thủ theo đúng luật ban hành đảm bảo tính nguyên tắc, hợp pháp trong kinh doanh.

Link file nghị định hưỡng dẫn luật doanh nghiệp 2014 tại đây.