Thông tư 26 bộ xây dựng về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

Thông tư 26 bộ xây dựng hướng dẫn quản lý chất lượng và bảo trì công trình. Thông tư ban hành trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng, giám sát thi công xây dựng. Ngoài ra còn quy định trách nhiệm bảo trì và kiểm định xây dựng.

Giám sát thi công xây dựng

Giám sát thi công xây dựng

Nội dung giám sát thi công theo Thông tư 26 bộ xây dựng

Giám sát thi công xây dựng được tổng thầu và chủ đầu tư thực hiện hoặc thuê nhà thầu đủ điều kiện thực hiện. Nếu chủ đầu tư tự thực hiện thì phải lập bộ phận giám sát thi công công trình xây dựng.

Giám sát thi công xây dựng phải được đảm bảo chất lượng công trình. Bên cạnh đó việc thực hiện tiến độ thi công xây dựng phải được kiểm tra, xác nhận và đôn đốc  trong quá trình thi công. Để điều chỉnh tiến độ của văn bản và năng lực thi công thực tế nhà thầu phải đánh giá, xác định nguyên nhân trong từng giai đoạn.

Tiến độ thi công phải được kiểm tra đôn đốc

Tiến độ thi công phải được kiểm tra đôn đốc

Theo thông tư 26 bộ xây dựng phải xác nhận khối lượng công việc đã nghiệm thu và báo cáo khối lượng phát sinh với chủ đầu tư. Việc giám sát nhằm mục đích bảo đảm an toàn lao động và bảo vệ môi trường. 

Trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng của chủ đầu tư 

Thông tư 26 bộ xây dựng ban hành chủ đầu tư có trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng. Thực hiện lựa chọn tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng và chấp nhận nhà thầu phụ được đề xuất. Quy định chủ đầu tư tổ chức lập khảo sát xây dựng, phê duyệt phương án kỹ thuật. Để đảm bảo kết quả cần kiểm tra, giám sát và nghiệm thu báo cáo.

Bản thiết kế xây dựng

Bản thiết kế xây dựng

Thiết kế công trình xây dựng phải xác định nhiệm vụ thiết kế, kiểm tra thiết kế, phê duyệt huyệt trình duyệt bản thiết kế. Cuối cùng phải tổ chức nghiệm thu bản thiết kế xây dựng. Với thi công xây dựng công trình, thông tư 26 bộ xây dựng quy định chủ đầu tư phải giám sát, kiểm tra chất lượng thi công. Ngoài ra khả năng chịu lực của kết cấu công trình và tổ chức nghiệm thu là một phần để hoàn thành hạng mục xây dựng.

Ngoài ra, phải đôn đốc bảo hành công trình, phê duyệt bảo trì và bàn giao công trình đưa vào sử dụng. Chủ đầu tư có nhiệm vụ lưu giữ hồ sơ hoàn công và một số công việc chi tiết tại thông tư.

Nghiệm thu chi phí kiểm tra, giám định công trình xây dựng

Theo thông tư 26 bộ xây dựng quy định việc nghiệm thu công việc xây dựng phải lập thành biên bản. Nội dung biên bản bao gồm tên công việc, thời gian, địa điểm, kết quả nghiệm thu và phục lục kèm theo các thành phần ký biên bản. 

Chi phí kiểm tra nghiệm thu công trình gồm: chi phí cho chuyên gia, chi phí tổ chức tham gia và chi phí kiểm tra cơ quan chuyên môn về xây dựng.

Tiến độ thi công phải được kiểm tra đôn đốc

Công trình xây dựng phải được giám sát một cách chặt chẽ

Giám sát công trình xây dựng là giám sát sự tuân thủ của xây dựng. Thực hiện giám sát chất lượng khảo sát và thiết kế. Trong quá trình thi công cần giám định vật liệu, cấu kiện và sản phẩm xây dựng. Sau khi công trình hoàn thành phải đảm bảo về chất lượng, thời hạn sử dụng và nguyên nhân sự cố xảy ra với công trình xây dựng.

Thông tư 26 bộ xây dựng có hiệu lực ngày 15/12/2016. Thông tư được ban hành nhằm mục đích theo dõi sát các công trình xây dựng. Đảm bảo một nền xây dựng công nghệ vững mạnh và chất lượng.